ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost s ručením omezeným PB – gips, se sídlem Na odboji 563, 262 72 Březnice, IČO:27937372, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, složka27808 (dále také ,,My“ nebo ,,dodavatel“) jakožto správce osobních údajů si Vás tímto dovoluje informovat o níže specifikovaném shromažďování a zpracovávání osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Níže v textu se dozvíte zejména:

a) Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme;

b) Za jakým účelem a jakým způsobem budou Vaše osobní údaje zpracovávány;

c) Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

d) Po jakou dobu budou Vaše osobní údaje zpracovávány;

e) Jaká jsou ve vztahu k ochraně osobních údajů Vaše práva.

Po přečtení následujících informací se tedy dozvíte více o tom, jak shromažďujeme, ukládáme, používáme a zveřejňujeme osobní údaje o Vás při interakci nebo používání našich webových stránek, jakož i v naší kanceláři, nebo v rámci jakékoliv související činnosti.

1. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají zacházení s osobními údaji, které o Vás shromažďujeme při využívání našich webových stránek, po kontaktování z Vaší strany jakýmkoliv způsobem (např. prostřednictvím e-mailu, webových formulářů, telefonického hovoru apod.).

Dodavatel zpracovává pouze osobní údaje, které nám sami poskytnete (např. za účelem uzavření smlouvy, zpětného kontaktování apod.).

Jestliže nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, zejména pokud učiníte odeslání kontaktního životopisu, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o Vaší osobě. Těmito údaji mohou být zejména:

  1. Vaše křestní jméno a příjmení;
  1. Adresa Vašeho bydliště
  1. Telefonní číslo;
  1. Emailová adresa;
  1. Datum narození
 1. Informace o dosaženém vzdělání
 2. Předešlé pracovní zkušenosti
 3. Informace o národní příslušnosti případně další informace o osobních dokumentech a vízu potřebném pro legalizaci zajištění pracovního poměru na území České republiky
 4. Případně další informace, které se vyskytují ve Vašem již vytvořeném životopise, po zvolení možnosti „nahrání již vytvořeného životopisu“ na webových stránkách https://pbgips.cz/

Rovněž v případě osobní návštěvy naší kanceláře, můžete být požádáni o poskytnutí Vašich osobních údajů výše uvedených.

Na našich webových stránkách používáme tzv. cookies¹. Cookies používáme na našich webových stránkách pouze za účelem umožnění Vašeho pohybu (navigace) po našich webových stránkách, za účelem snadnějšího využívání jejich základních funkcí a za účelem analýzy návštěvnosti webové stránky a používání naší webové stránky, abychom pro Vás vylepšili jejich fungování či zlepšili přehlednost obsahu umístěného na našich stránkách. Více informací naleznete v dokumentu nazvaném Informace o používání cookies dostupném na https://pbgips.cz/cookies/.

2. Jak využíváme tyto osobní údaje (účel zpracování)?

Veškeré údaje, které nám poskytnete prostřednictvím našich webových stránek, e-mailové zprávy, telefonického hovoru, přímo v naší kanceláři apod. zejména za účelem uzavření smlouvy nebo informování o našich službách, využíváme toliko k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o nichž jste nás požádali, nebo pro účely uzavření či plnění smlouvy. 

Poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo požadované informace či pro účely plnění smlouvy jsou naším smluvním požadavkem a jejich neposkytnutí může mít za následek neposkytnutí požadované informace nebo neuzavření smlouvy, případně nemožnost jejího řádného plnění způsobené Vaším zaviněním.

3. Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?

Vaše osobní údaje zpracovává jako správce dodavatel. Vaše osobní údaje dále můžou být za výše specifikovanými účely předány koncovým firmám (dále také ,,subdodavatel“), za účelem zprostředkování pracovního poměru.

Vaše osobní údaje neposkytujeme ani neprodáváme třetím subjektům s výjimkou výše uvedených subjektů, externích zaměstnanců a jiných poskytovatelů služeb, které zaměstnáváme k plnění úkolů v našem zastoupení.

Za účelem ochrany našich oprávněných zájmů si vyhrazujeme právo na uchování, přístup a zveřejnění veškerých informací, které jsou nezbytné pro dodržení právních předpisů nebo za účelem obrany našich oprávněných zájmů v rámci případného soudního řízení nebo za účelem ochrany majetku nebo bezpečnosti dodavatele nebo jeho zaměstnanců či klientů.

4. Jaká je doba zpracování Vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, po kterou Vám poskytujeme naše služby či plníme vzájemnou smlouvu, nebo po dobu, na níž byl udělen Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, případně po dobu nezbytnou k plnění archivačních nebo jiných povinností dle platných právních předpisů, jimiž jsou například zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o účetnictví nebo zákon o archivnictví. Po ukončení (resp. splnění) smlouvy můžeme Vaše osobní údaje uchovávat též za účelem ochrany oprávněných zájmů Společnosti, a to po dobu běhu promlčecích lhůt, příp. též po dobu běhu procesních lhůt určených k uplatnění našich nebo Vašich práv v případném soudním či jiném řízení.

5. Jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?

Dodavatel používá vhodná technická, organizační a administrativní bezpečnostní opatření k ochraně Vašich osobních údajů. Těmito opatřeními jsou Vaše osobní údaje chráněny před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnami či zničením.

6. Jaká jsou Vaše práva ve vztahu k ochraně osobních údajů?

Vaše práva k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů jsou následující:

a) Právo na přístup k Vašim osobním údajům;

b) Právo na opravu Vašich osobních údajů;

c) Právo na výmaz Vašich osobních údajů;

d) Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů;

e) Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů;

f) Právo podat stížnost na zpracování Vašich osobních údajů;

g) Právo odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.

Níže je blíže vysvětlen obsah Vašich jednotlivých práv, tak aby bylo možno učinit si o jejich obsahu bližší obraz. Veškerá Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na emailové adrese kohout@pbgips.cz  Stížnost ve smyslu písmene f) je možno podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

a) Právo na přístup k osobním údajům

Obsahem tohoto práva je možnost kdykoliv nás požádat o potvrzení, zdali jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a jestliže jsou, za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, po jakou dobu budou zpracovávány, z jakého zdroje byly osobní údaje získány, zdali dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně profilování a konečně existuje-li právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku.

b) Právo na opravu Vašich osobních údajů

Obsahem tohoto práva je možnost kdykoliv nás požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů pro případ, že jsou nepřesné či neúplné.

c) Právo na výmaz Vašich osobních údajů

Obsahem tohoto práva je naše povinnost vymazat Vaše osobní údaje pokud:

a) Již nejsou potřebné pro účely, pro něž byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b) Z Vaší strany dojde ke vznesení námitek proti zpracování, přičemž neexistují žádné oprávněné důvody pro zpracování;

c) Zpracování je protiprávní;

d) Existuje naše zákonná povinnost vymazat Vaše osobní údaje.

d) Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů

Náplní tohoto práva je, že v případě určitých sporných otázek ohledně zpracování Vašich osobních údajů, jsme povinni omezit zpracování Vašich osobních údajů, pokud nás o to požádáte. Toto omezení znamená, že Vámi vybrané osobní údaje označíme a zajistíme, aby nebyly nadále zpracovány jinak než jejich uložením. To neplatí, nastane-li některá z výjimek předpokládaná právními předpisy.

Spornými otázkami ve smyslu výše uvedeného může být skutečnost, že:

a) Popíráte přesnost osobních údajů, přičemž zpracování osobních údajů bude omezeno po dobu potřebnou k ověření přesnosti zpracování osobních údajů;

b) Zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;

c) dodavatel již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, avšak Vy tyto osobní údaje požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků (právo na omezení zpracování tak chrání Vaše zájmy, neboť dodavateli zakazuje jejich vymazání); nebo

d) Jste vznesl námitku proti zpracování osobních údajů, přičemž zpracování osobních údajů bude omezeno dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody dodavatele převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Pokud pominou důvody pro omezení zpracování Vašich osobních údajů, omezení zpracování bude dodavatelem neprodleně zrušeno.

e) Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů

Obsahem tohoto práva je možnost vznesení námitky z Vaší strany proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme i nadále po skončení smlouvy nebo uplynutí doby, na níž byl udělen souhlas se zpracováním osobních údajů, splnění naší právní povinnosti apod., a to na základě právního titulu oprávněného zájmu. Oprávněným zájmem dodavatele může být například uchování osobních údajů za účelem efektivní obrany dodavatele v případném soudním či jiném řízení či hájení jejích práv a oprávněných zájmů.

Dodavatel není oprávněn nadále zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Jestliže zpracováváme Vaše osobní údaje toliko pro účely přímého marketingu, jste oprávněni kdykoliv vznést námitky proti takovému zpracování osobních údajů. V případě, že takovou námitku vznesete, nebude dodavatel Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu již nadále zpracovávat.

f) Právo odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů

U některých kategorií osobních údajů (např. zpracování e-mailové adresy subjektu údajů pro zodpovězení Vašich dotazů pokud jste s námi neuzavřeli žádnou smlouvu) je nezbytné, aby byl z Vaší strany udělen souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Byl-li z Vaší strany udělen souhlas se zpracováním vybraných kategorií osobních údajů, jejichž zpracování není nezbytné pro účely splnění smlouvy (resp. pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost), splnění právní povinnosti dodavatele, ochranu životně důležitých zájmů jiné fyzické či právnické osoby, splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů dodavatele či třetí strany, jste oprávněni kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

Jestliže budete chtít odvolat svůj souhlas se zpracováním vybraných kategorií osobních údajů, k němuž jste dali již dříve svůj výslovný či konkludentní souhlas (např. tím, že jste nám poslali k zodpovězení svůj dotaz), postačí v otevírací době osobně kontaktovat pracovníka v naší kanceláři PB – gips s.r.o. na adrese Na odboji 563, 262 72 Březnice, nebo zaslat e-mailovou zprávu, ve které odvoláváte svůj souhlas se zpracováním vybraných kategorií osobních údajů na kohout@pbgips.cz s uvedením osobních údajů, u nichž si nepřejete, abychom je nadále zpracovávali. Pro urychlení vyřízení Vaší žádosti Vám doporučujeme do předmětu e-mailové zprávy uvést ,,odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů“.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu nemá též vliv na zpracování osobních údajů, které dodavatel zpracovává na základě jiného právního titulu.

Dodavatel si Vás však dovoluje upozornit, že Vaše osobní údaje zpracováváme primárně na základě jiných právních titulů, než je udělení Vašeho souhlasu s jejich zpracováním. Toto právo tedy můžete prakticky využít v případě, že jste nás dříve kontaktoval např. prostřednictvím e-mailové zprávy se svým dotazem, podnětem či připomínkou, jestliže jste s námi předtím neuzavřel smlouvu, v jejímž rámci jste nám svou e-mailovou adresu poskytl jakožto povinnou náležitost smlouvy.

Jestliže budete mít jakékoliv dotazy k tomuto textu nebo ke zpracování Vašich osobních údajů, můžete dodavatele kdykoliv kontaktovat prostřednictvím emailu: kohout@pbgips.cz.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 25.5.2018.

Zbyšek Kohout
jednatel společnosti PB – gips s.r.o.


¹ Cookie se rozumí krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení.